Zachowanie poufności danych jest dla firmy Ekoservispol Sp. zo.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Temu celowi służy sporządzona przez nas poniższa Polityka Prywatności opisująca sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Do kogo skierowana jest niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i skierowana jest do użytkowników korzystających ze strony internetowej www.ekobasen.pl / www.ekoservis.pl i określa rodzaj danych, ich zakres, sposoby korzystania z nich oraz zabezpieczenia danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem Zapytania online dostępnego w zakładce Kontakt na ww. stronie internetowej jest firma Ekoservispol Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000196686, o kapitale zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP: 736 13 85 232, REGON 490761647.

Chroni ona Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe. Nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie wymienia się danymi Użytkowników ww. strony internetowej w celach marketingowych z osobami trzecimi, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Użytkownik Strony internetowej wypełniając zapytanie online przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika Strony internetowej jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży produktów (kontakt z użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami ww. strony internetowej

Dane osobowe użytkownika Strony internetowej wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu w którym zostały przekazane przez użytkownika, tj. dla potrzeb kontaktu Administratora danych osobowych użytkownikiem

Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody
użytkownika.

Prawo dostępu do danych

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych. Aby to zrobić wystarczy kontakt z firmą Ekoservispol Sp. zo.o.

Prawo do przenoszenia danych

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik ma w każdym czasie prawo przenoszenia danych

Prawo do poprawiania danych

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są niepoprawne a także uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych a zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do zgłoszenia skargi

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi odnośnie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ww. strony internetowej proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Nas o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z ww. Strony internetowej. Wszelkie dane kontaktowe do Nas znajdują się w zakładce Kontakt na ww. Stronie Internetowej

Uaktualnianie Zasad prywatności

W wyniku zmian obowiązujących przepisów prawa może zajść konieczność aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Będziemy informować o zmianie w Polityce prywatności na ww. Stronie internetowej.